تمرین امروز استقلال یک مهمان ویژه داشت.

تمرین امروز استقلال یک مهمان ویژه داشت.