برای نخستین بار در کویت خانم "شمایل احمد خالد الصباح" در حکمی به عنوان دستیار معاون وزیر در وزارت دفاع کویت منصوب شد.

برای نخستین بار در کویت خانم "شمایل احمد خالد الصباح" در حکمی به عنوان دستیار معاون وزیر در وزارت دفاع کویت منصوب شد.