بالون عجیب و غریبی که در آسمان نیمکره جنوبی کره زمین حرکت می‌کند، یک بالون جاسوسی نیست؛ بلکه جدیدترین تلسکوپ ناساست.

بالون عجیب و غریبی که در آسمان نیمکره جنوبی کره زمین حرکت می‌کند، یک بالون جاسوسی نیست؛ بلکه جدیدترین تلسکوپ ناساست.