سقف وام اوراق حق تقدم مسکن به علاوه وام جعاله برای زوجین در شهر تهران ۴۸۰ میلیون تومان، در شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان و برای شهر‌های تا جمعیت ۲۰۰ هزار نفر به ۲۴۰ میلیون تومان افزایش یافت….

سقف وام اوراق حق تقدم مسکن به علاوه وام جعاله برای زوجین در شهر تهران ۴۸۰ میلیون تومان، در شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان و برای شهر‌های تا جمعیت ۲۰۰ هزار نفر به ۲۴۰ میلیون تومان افزایش یافت.