یک مستندساز نزدیک به جریان انقلابی کشور از راهی زندان شدن خبرنگاری پرده برداشت که از امام جمعه کرج تنها یک سوال پرسیده بود.

یک مستندساز نزدیک به جریان انقلابی کشور از راهی زندان شدن خبرنگاری پرده برداشت که از امام جمعه کرج تنها یک سوال پرسیده بود.