ماجرای سوزانده شدن و مرگ زن جوان اردنی توسط شوهرش به یکی از مسائل داغ فضای مجازی این کشور تبدیل شد.

ماجرای سوزانده شدن و مرگ زن جوان اردنی توسط شوهرش به یکی از مسائل داغ فضای مجازی این کشور تبدیل شد.