یک جغد برفی زیبا در اتفاقی نادر بر بام کاپیتول، ساختمان کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی، نشست و توجه مردم و رسانه‌ها را به خود جلب کرد تا آنجا که سفیر سوئیس نیز برای دیدن این پرنده در کنگره حاضر شد….

یک جغد برفی زیبا در اتفاقی نادر بر بام کاپیتول، ساختمان کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی، نشست و توجه مردم و رسانه‌ها را به خود جلب کرد تا آنجا که سفیر سوئیس نیز برای دیدن این پرنده در کنگره حاضر شد.