ثانیه در اصل براساس طول روز تعیین می‌شد. مردم عبور خورشید را از بالای سر خود مشاهده کرده و با استفاده از ساعت‌های آفتابی شروع به اندازه‌گیری حرکت آن نمودند.

ثانیه در اصل براساس طول روز تعیین می‌شد. مردم عبور خورشید را از بالای سر خود مشاهده کرده و با استفاده از ساعت‌های آفتابی شروع به اندازه‌گیری حرکت آن نمودند.