سرانجام به حکم دادگاه توییتر مکلف شده است که اسناد مربوط به یکی از مدیران سابق را به ایلان ماسک، مدیر عامل خودروسازی تسلا و طرف خرید توییتر ارائه دهد….

سرانجام به حکم دادگاه توییتر مکلف شده است که اسناد مربوط به یکی از مدیران سابق را به ایلان ماسک، مدیر عامل خودروسازی تسلا و طرف خرید توییتر ارائه دهد.