پسر علی اصغر خانی نماینده شاهرود در مجلس به سمت سرپرست حقوقی وزارت بهداشت منصوب شد.

پسر علی اصغر خانی نماینده شاهرود در مجلس به سمت سرپرست حقوقی وزارت بهداشت منصوب شد.