اقتصادنیوز: علیرضا زاکانی، سید مناف هاشمی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت بهره برداری متروی تهران منصوب کرد.

اقتصادنیوز: علیرضا زاکانی، سید مناف هاشمی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت بهره برداری متروی تهران منصوب کرد.