رییس دفتر رییس جمهوری، مجید نوعی را به سمت معاون مراسم و تشریفات دفتر رییس‌جمهوری منصوب کرد.

رییس دفتر رییس جمهوری، مجید نوعی را به سمت معاون مراسم و تشریفات دفتر رییس‌جمهوری منصوب کرد.