قهر طبیعت، بی‌مهری افغانستان در عدم پایبندی به حقابه رودخانه هیرمند و تازیانه‌های سوزناک توفان دست به دست هم داده تا سیستان که روزگاری نه چندن دور انبار غله ایران بود امروز درگیر و دار بحران ریزگرد و خشکسالی باشد….

قهر طبیعت، بی‌مهری افغانستان در عدم پایبندی به حقابه رودخانه هیرمند و تازیانه‌های سوزناک توفان دست به دست هم داده تا سیستان که روزگاری نه چندن دور انبار غله ایران بود امروز درگیر و دار بحران ریزگرد و خشکسالی باشد.