در واپسین زمان حضور ظریف به عنوان وزیر امورخارجه شایعه پراکنان همچنان دست از تلاش برنداشته و مدعی شدند که ظریف در لحظات آخر ۸۳ نفر از اعضای نزدیک به خودش را سفیر کرده است….

در واپسین زمان حضور ظریف به عنوان وزیر امورخارجه شایعه پراکنان همچنان دست از تلاش برنداشته و مدعی شدند که ظریف در لحظات آخر ۸۳ نفر از اعضای نزدیک به خودش را سفیر کرده است.