در افغانستان جنبش‌های مجاهدین و گروه‌های تندرویی هستند که برخی از آن‌ها در مقابله با اتحاد شوروی شرکت کردند.

در افغانستان جنبش‌های مجاهدین و گروه‌های تندرویی هستند که برخی از آن‌ها در مقابله با اتحاد شوروی شرکت کردند.