هر چقدر که در دوران مجردی خود به سفر رفته باشید، سفر پس از ازدواج و با کسی که زندگی‌تان را با او قسمت کردید، لطف و صفای دیگری دارد.

هر چقدر که در دوران مجردی خود به سفر رفته باشید، سفر پس از ازدواج و با کسی که زندگی‌تان را با او قسمت کردید، لطف و صفای دیگری دارد.