با وجود رکود سنگین بر بازار خودرو اما برخی از خودروهای مانند پژو پارس کماکان در حال گران شدن هستند.

با وجود رکود سنگین بر بازار خودرو اما برخی از خودروهای مانند پژو پارس کماکان در حال گران شدن هستند.