یکشنبه این هفته بازار بورس احتمال دارد چالشی تر از هر هفته دیگری باشد.

یکشنبه این هفته بازار بورس احتمال دارد چالشی تر از هر هفته دیگری باشد.