دولت یونان به منظور مقابله با هجوم مهاجران توافق پناهندگان اتحادیه اروپا با دولت ترکیه را به ابتکار آتن تمدید می‌کند.

دولت یونان به منظور مقابله با هجوم مهاجران توافق پناهندگان اتحادیه اروپا با دولت ترکیه را به ابتکار آتن تمدید می‌کند.