پنخست وزیر یونان گفت: ترکیه باید از لفاظی‌های تهاجمی شدید دست بردارد. ما آماده هستیم تا با قاطعیت از حاکمیت خود دفاع کنیم.

پنخست وزیر یونان گفت: ترکیه باید از لفاظی‌های تهاجمی شدید دست بردارد. ما آماده هستیم تا با قاطعیت از حاکمیت خود دفاع کنیم.