تهران – ایرنا – عربستان و ایران در یمن دارای رقابت‌هایی با جنبه‌های استراتژیک و ایدئولوژیکی هستند و تحولات و آینده یمن برای این دو کشور مهم است. در نتیجه اشتباهات عربستان در یمن توان اثر گذاری ایران تقویت شده است….

تهران – ایرنا – عربستان و ایران در یمن دارای رقابت‌هایی با جنبه‌های استراتژیک و ایدئولوژیکی هستند و تحولات و آینده یمن برای این دو کشور مهم است. در نتیجه اشتباهات عربستان در یمن توان اثر گذاری ایران تقویت شده است.