حوادث رکنا: در ۲۴ مرکز استان کمینه دما صفر و زیر صفر درجه خواهد بود.

حوادث رکنا: در ۲۴ مرکز استان کمینه دما صفر و زیر صفر درجه خواهد بود.