عباس کارگر پیشکسوت پرسپولیس اعتقاد دارد یحیی گل محمدی برای موفقیت باید بهانه گیری را کنار بگذارد.

عباس کارگر پیشکسوت پرسپولیس اعتقاد دارد یحیی گل محمدی برای موفقیت باید بهانه گیری را کنار بگذارد.