تحقیقات جدید نشان می دهد افسردگی احتمالا بوسیله عدم تعادل شیمیایی در مغز ایجاد نمی شود.

تحقیقات جدید نشان می دهد افسردگی احتمالا بوسیله عدم تعادل شیمیایی در مغز ایجاد نمی شود.