محققان دانشگاه‌ای اند ام تگزاس آمریکا در یافته‌های اخیرشان پاسخ‌هایی درباره علل اصلی کم توانی‌های ذهنی ارائه کرده‌اند.

محققان دانشگاه‌ای اند ام تگزاس آمریکا در یافته‌های اخیرشان پاسخ‌هایی درباره علل اصلی کم توانی‌های ذهنی ارائه کرده‌اند.