نماد یادمان شهید میرزا کوچک جنگلی در مشهد میرزا در ییلاق آلاله پشته نصب شد.

نماد یادمان شهید میرزا کوچک جنگلی در مشهد میرزا در ییلاق آلاله پشته نصب شد.