مراسم یادبود ایران درودی، نقاش برجسته ایرانی، شامگاه امروز ۱۱ آبان‌ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

مراسم یادبود ایران درودی، نقاش برجسته ایرانی، شامگاه امروز ۱۱ آبان‌ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

یادبود ایران درودی در خانه هنرمندان
یادبود ایران درودی در خانه هنرمندان
یادبود ایران درودی در خانه هنرمندان
یادبود ایران درودی در خانه هنرمندان
یادبود ایران درودی در خانه هنرمندان
یادبود ایران درودی در خانه هنرمندان
یادبود ایران درودی در خانه هنرمندان