محققان معتقدند کسانی که غذای گیاهی سالم استفاده می‌کنند، کمتر به کرونا مبتلا می شوند.

محققان معتقدند کسانی که غذای گیاهی سالم استفاده می‌کنند، کمتر به کرونا مبتلا می شوند.