ویدئویی از یک هوادار بامزه و خردسال که برای دیدن رونالدو به هتل محل اقامت تیم النصر رفته را مشاهده کنید.

ویدئویی از یک هوادار بامزه و خردسال که برای دیدن رونالدو به هتل محل اقامت تیم النصر رفته را مشاهده کنید.