نشان CE محصول، به معنی انطباق آن با استاندارد اروپا بوده و برای صادرات محصول به ترکیه و کشورهای اروپایی، الزامی است.

نشان CE محصول، به معنی انطباق آن با استاندارد اروپا بوده و برای صادرات محصول به ترکیه و کشورهای اروپایی، الزامی است.