درمیان محصولات کشاورزی، گندم محصولی کم‌آفت و کشت آن کم دردسر است چراکه در بازه زمانی ۸ ماهه به ثمرمی‌نشیند و به سوددهی می‌رسد. اما چندسالی است که خرید این محصول همانند کشت آن کم دردسر نیست و آفت جان کشاورزان شده است. در این گزارش به بررسی نرخ……

درمیان محصولات کشاورزی، گندم محصولی کم‌آفت و کشت آن کم دردسر است چراکه در بازه زمانی ۸ ماهه به ثمرمی‌نشیند و به سوددهی می‌رسد. اما چندسالی است که خرید این محصول همانند کشت آن کم دردسر نیست و آفت جان کشاورزان شده است. در این گزارش به بررسی نرخ…