یک نفر روز گذشته هنگام بارندگی شدید در منطقه سیاهمزگی از توابع شهرستان شفت مفقود شده است.

یک نفر روز گذشته هنگام بارندگی شدید در منطقه سیاهمزگی از توابع شهرستان شفت مفقود شده است.