گزارش های مراکز پژوهشی نشان می دهد که در مورد دلار 4200 تومانی، بیش از آنکه به نفع دهک های پایین درآمدی باشد، به سود دهک های ثروتمند تمام شده است. در نتیجه از حذف ارز 4200 تومانی، ضرر اصلی متوجه دهک های بالای درآمدی است….

گزارش های مراکز پژوهشی نشان می دهد که در مورد دلار 4200 تومانی، بیش از آنکه به نفع دهک های پایین درآمدی باشد، به سود دهک های ثروتمند تمام شده است. در نتیجه از حذف ارز 4200 تومانی، ضرر اصلی متوجه دهک های بالای درآمدی است.