گل مهدی ترابی به استقلال تاجیکستان را که در دقیقه ٩٠ به ثمر رسید را ببینید.

گل مهدی ترابی به استقلال تاجیکستان را که در دقیقه ٩٠ به ثمر رسید را ببینید.