ضربه ی ایستگاهی بی نقص داوید آلابا و گل دوم کهکشانی ها مقابل آلمریا

ضربه ی ایستگاهی بی نقص داوید آلابا و گل دوم کهکشانی ها مقابل آلمریا