گل دوم ایران به عراق توسط مهدی طارمی در دقیقه 70 به ثمر رسید.

گل دوم ایران به عراق توسط مهدی طارمی در دقیقه 70 به ثمر رسید.