گل دوم النصر به سپاهان توسط عبدالرزاق حمدالله در دقیقه ۴۱
النصر ۲ – سپاهان ۰

گل دوم النصر به سپاهان توسط عبدالرزاق حمدالله در دقیقه ۴۱
النصر ۲ – سپاهان ۰