گل دوم آرسنال توسط بن وایت در دقیقه 48آرسنال 2 – لیدز 0

گل دوم آرسنال توسط بن وایت در دقیقه 48آرسنال 2 – لیدز 0