پاس دیدنی ساکای؛
گل دوم آرسنال به وستهام توسط انکتیا در دقیقه ۸۵
آرسنال ۲ – وستهم ۱

پاس دیدنی ساکای؛
گل دوم آرسنال به وستهام توسط انکتیا در دقیقه ۸۵
آرسنال ۲ – وستهم ۱