گل مهدی ترابی به السد نامزد بهترین گل از راه دور تاریخ لیگ قهرمانان آسیا شد.

گل مهدی ترابی به السد نامزد بهترین گل از راه دور تاریخ لیگ قهرمانان آسیا شد.