گل اول پرسپولیس به سپاهان (نعمتی)

گل اول پرسپولیس به سپاهان (نعمتی)