گل اول پاری سن ژرمن به آژاکسیو توسط رویز در دقیقه 22

گل اول پاری سن ژرمن به آژاکسیو توسط رویز در دقیقه 22