گل اول مراکش به کانادا توسط حکیم زیاش در دقیقه 4

گل اول مراکش به کانادا توسط حکیم زیاش در دقیقه 4