گل اول فرانسه به لهستان توسط الیور ژیرو در دقیقه 45

گل اول فرانسه به لهستان توسط الیور ژیرو در دقیقه 45