گل اول ایران به عراق توسط جهانبخش در دقیقه ۲ به ثمر رسید.

گل اول ایران به عراق توسط جهانبخش در دقیقه ۲ به ثمر رسید.