گل اول ایران به اروگوئه توسط مهدی طارمی در دقیقه 79 به ثمر رسید

گل اول ایران به اروگوئه توسط مهدی طارمی در دقیقه 79 به ثمر رسید