حرکت انفرادی تماشایی ژسوس روی صحنه پنالتی؛ گل اول آرسنال توسط ژسوس از روی نقطه پنالتی در دقیقه 35آرسنال 1 – لیدز 0

حرکت انفرادی تماشایی ژسوس روی صحنه پنالتی؛ گل اول آرسنال توسط ژسوس از روی نقطه پنالتی در دقیقه 35آرسنال 1 – لیدز 0