آقای گل سابق تیم فوتبال پرسپولیس تهران، قاتل از آب درآمد.

آقای گل سابق تیم فوتبال پرسپولیس تهران، قاتل از آب درآمد.