رئیس دولت وفاق ملی لیبی با وزیر خارجه فرانسه تلفنی گفتگو کرد.

رئیس دولت وفاق ملی لیبی با وزیر خارجه فرانسه تلفنی گفتگو کرد.