دیدار و گفتگو با نمایندگان ستاد شئون مذهبی شهرستان شهریار&A